Gamle Referater - Hårslev Landsby og Bylaug

Go to content

Main menu:

Bylaug

Andre referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Referat fra Generalforsamling 28/2-20121 Valg af dirigent   
  
Jørgen Dalgaard

2 Valg af referent

  Dennis Lønbro

3 Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.


Pænt fremmøde til sommerfeste på trods af vejret. Godt med kulørte lamper.  
Velvoksende juletræstænding stort fremmøde. Godt med nye initiativer som sang og musik.

Med hensyn til at være en del af en større forening fandt vi ud af der at der eksisterer noget der heder lokalråd 4262. Lokalråd 4262 dækker hele postnummeret 4262 og bliver støttet og samarbejder med Næstved kommune. Formanden mener at vi skal bruge 4262 til at få løst opgaverne omkring vand på engen, kloak afgift mm.

Lokalrådet er medlem af et større landsbyforening. Rene Marott og Torben Løve har meldt sig ind i Lokalrådets bestyrelse.

Følgende stilles til forslag:

Det henstilles fra generalforsamlingens side at der er en person fra bylauget deltager aktivt i     lokalrådet 4262 og arbejder for bylaugets interesser.  

Bestyrelsens beretning godkendt.

4 Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf


Se vedlagte regnskab.  

Regnskabet godkendt.

5 Forslag til Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent


Se vedlagte budget.

Kontingentet fastsat til 50 kr. pr. voksen i hustanden.
Budgettet godkendt.

6 Valg til bestyrelsen for 2 år

På valg er:
- Dennis Lønbro (valgt)
- Helge Olsen (valgt)
- Anders Hybschmann (valgt)

7 Valg af 2 suppleanter for 1 år

  På valg er:
- Torben Løve (valgt)
- Claus Hansen (valgt)

8 Valg af revisor og revisorsupplant  for 1 år.

  Revisor:  Vagn Madsen (valgt)
  Revisorsupplant: Susanne Krogshede (valgt)

9 Indkommende forslag

  Indkøb af fodboldstrøjer. (Hårslev landsby t-shirts) (Formanden)

Generalforsamlingen godkender at der indkøbes X antal t-shirts både til brug til fodbold og til løssalg.
Bestyrelsen arbejder videre med en konkurrence om farve og logo.
Der skal stå www.haarslevlandsby.dk på trøjen.


10 Evt.

  Dato for sommerfest (lørdag d. 30 juni)
  Leg uden grænser d. 19 juni
  Lokalråd  4262
  Medlemskab af større landsby forening
  Nyhedsbrev/Nyhedsmail
  Pilerensningsanlæg ved efterskolen. Hvad syntes folk. Det koster ca halvdelen af hvad SK forsyning koster både i etablering og i drift.
  Indkøb af telt.Bylaugsmøde d. 29/1-2012

Tilstede:
Rene, Dennis L. Anders, Helge og Dennis Lønbro

Fraværende:
Ingen


Dagsorden:

1.   dato for generalforsamling samt indhold
2.   Indbydelse til Generalforsamling
3.   Dato for sommerfest
4.   Evaluering af juletræstænding
5.   Leg uden grænser
6.   Medlemskab af større bylaugsforening


Dato for generalforsamling.

Tirsdag d. 28 februar kl. 19.00
på Hårslev efterskole.

På valg:
Helge, Anders og Dennis Lønbro

Dagsorden efter gældende vedtægter.

Indbydelse til generalforsamling.
René fabrikerer indbydelse og den deles ud tirsdag kl. 18.15 hos rene.


Dato for sommerfest:
Lørdag d. 30 juni 2012.


Evaluering af juletræstænding.
Det gik godt og der var stort fremmøde. Godt med sang og musik tak til Gitte for fantastisk guitarspil. Stort tak til Dalgaard for husly.


Leg uden grænser
landsbyerne i området af 4262 prøver at finde ud af noget landsby olympiade lig. noget. Rene og Torben arbejder videre med ideen i samarbejde med andre landsbyer.  


Medlemskab af større bylaugsforening
Vi begynder at bruge lokalrådet 4262 sandved aktivt, da det er lokalt. Rene har foreslået 4262 at medlde sig ind i en større forening der er landsdækkende  


Evt.
Fodboldtrøjer.
Bylauget påtænker at indkøbe fodboldtrøjer.Møde i Hårslev bylaug d. 10/9-2010


Tilstede: Rene, Helge, Anders og Dennis Lønbro

Referent: Dennis Lønbro

Dagsorden:


1.   Sommerfest
2.   Kommende arrangementer
3.   Eng/legepladsudvalg
-Søgning af midler
-Konkrete forslag
4.   Eventuelt1.   Sommerfest.

Alle var glade og der var en god stemning. Der var ingen problemer med at vi havde valgt at sløjfe toilettet.
Der blev et overskud på ca. 1500 kr.
Der var i år stor opbakning omkring køb i baren.
Det var en god ide med de små bar borde ude på engen, petanqueturneringen var en succes.
TAK til alle der donerede kager og ting til arrangementet.
Det var en god ide at vi rykkede datoen
Stort fremmøde.

2.   Kommende arrangementer.

A) Dato for juletræsfest er fredag d. 30 november 2010 kl. 18.30. Der planlægges nærmere på næste møde.
B) Der vil blive planlagt en ølsmagningsaften på et senere tidspunkt.

3.   Eng/legepladsudvalg

Eng/legepladsudvalget skal bestå af 3-5 personer.

Bylauget sætter tempoet op efter juletræsfesten.

Bylauget søger frivillige til at side i Eng/legepladsudvalget der arbejder sideløbende med bestyrelsen.

4.   Eventuelt

Godt arrangement. Mange Tak til byen for den store opbakning. Tak til efterskolen.

Konstituerings møde for Hårslev bylaug
d. 3/6-2010

Referent: Dennis Lønbro

Tilstede:
Susanne, Torben, René, Helge, Anders og Dennis


Dagsorden:


1 Konstituering
2 Eventuelt
3 Sommerfest
4 Planer med engen
5 Søgning af fonde
6 Nabohjælp
7 Næste møde


1. Konstituering:


Formand: René

Kasserer: Torben

Sekretær: Dennis Lønbro

Bestyrelsesmedlem: Helge og Anders

Suppleanter: Susanne og Dennis Langhoff


2. Eventuelt


a) Vingave til Hårslev efterskole blev diskuteret.
Vi blev enige om flg.:

Ingen vingave til skolen da vi mener at den ikke vil komme hele skolen til gode. Torben tager en snak med IT ansvarlig Jan om at vi opfordre folk til at melde sig ind i skolekredsen (Vejledning på hjemmeside)


b) Forslag om at lave et bålsted med tilhørende hytte på engen. Vi blev enige om flg.:

Bestyrelsen arbejder videre med iden.


3. Sommerfesten


Køleskab og generator

Dennis Langhoff sørger for køleskab
René sørger for generator og lamper
Borde taler Torben med Rasmus om
Duge. Hvis resterne fra sidste år ikke er nok køber vi lidt ekstra.
Kul (3x10 kg) sørger René, Torben og Dennis Lønbro for.
Kage og kaffe. Anders og Torben tager 1 kage med hver. Rene´undersøger om der er nogle der er villige til at sponsorere en kage til festen. Torben taler med Rasmus eller Jan om kaffe.
Kassen: René sørger for at kassen er bemandet.
René laver en petanque turnering Præmien er HÅNERETTEN
Rene spørger Laila om lån af Grill.
Susanne donerer fyrfadslys
René kontakter Laila og Poul om telte.
Dennis Lønbro skriver indbydelserne
Dato 3/7-2010

4. Planer med engen


Vi nedsætter et legepladsudvalg bestående af personer fra byen. (Vi spørger til sommerfesten)
Dennis undersøger kravende til legeplads (Forsikring faldunderlag osv.)

5. Søgning af fonde


Vi undersøger nettet for muligheder til næste bestyrelsesmøde

6. Nabohjælp


Torben udarbejder en telefonliste ang. nabohjælp

7. Næste møde:


Omsdag d. 30/6-2010Generalforsamling i
Hårslev Bylaug 27/5-2010Valg af dirigent blev Kurt Nielsen

Valg af referant blev René Marott

Beatyrelsens beretning ved formand Torben Løve: GODKENDT.

ÅRET DER GIK:

Sommerfesten løb af stablen og fungerede som så mange gange tidligere, tak for den frivillige hjælp samt lån af div. Redskaber o.lign.

Beboerne i Hårslev vil ligge mærke til at flere arr. er blevet forsøgt, med forskelligt resultat.

Et julearr. Med juletræstænding er kommet godt på vej syntes vi.
Pænt fremmøde til gløgg og æbleskiver samt godteposer til de mindre, har givet bestyrelsen mod på at gøre det til en tradition.
Juletræstænding vil derfor finde sted den sidste weekend i november også i år.
Der blev forsøgt opbakning til en vinsmagningsaften fra Torben Løve side af, på trods af et stort fodarbejde lykkedes det ikke at opnå det krævede deltagerantal, en nyt forsøg næste vinter skal dog ikke afvises,

NÆSTE SÆSON:

Oplæg til debat om dato for sommerfesten.

Ønske om at træstammerne fjernes fra engen (de er rådne)

Oplæg til debat om projektering af legeplads på engen.

Nabohjælp forespørgsel.

Fremlæggelse af regnskab ved René Marott: GODKENDT.

Ved gennemgangen af regnskabet var det tydeligt at nye tiltag samt en stor post nemlig leje af toilet til sommerfesten kostede på bundlinien.
Mange af disse udgifter er dog engangsudgifter og vil derfor ikke figurere næste år.
Ellers intet at bemærke.
Punkt 5:
Sommerfesten flyttes til lørdag den 3 juli. Vedtaget.

Bendslevvej 1 og 3 fjerner gratis træstammerne fra engen. Vedtaget.

Debat om prjektering af legeplads på engen kom der ikke noget konkret ud af. ( bestyrelsen fortsætter arbejdet )

Nabohjælp, der vil blive lagt en liste frem til sommerfesten hvor interesseret kan skrive sig på.

Valg af suppleanter samt et best. Medlem.

Helge genvalgt som best.medlem.
Dennis Lønbro valgt som best.medlem
Anders Hybschmann valgt som best.medlem
Dennis genvalgt som suppleant
Susanne genvalgt som suppleant
Hans Christian valgt som Revisor
Kurt Nielsen valgt som revisorsuppleant

Ingen indkommende forslag.

EVT:

Der er overfor menighedsrådet kommet forslag til lys på kirken og de forespørger derfor beboerne i hårslev om interessen derfor.
Derfor vil der til sommerfesten forelægge en navneliste hvor man kan skrive sig på.
Debatten om nødvendigheden af en udgift på 750,- til et toilet til sommerfesten  resulterede i et NEJ.

Emailadresser – man opfordres til at oplyse sin emailadresse således at div post fra bylauget kan sendes digitalt.

Til sidst:

Søndag den 8 aug. Ankommer de nye elever til efterskolen og det er set i byen at flere og flere vælger at hejse flaget den dag.
Det virker som en god gestus, fortsæt endelig med dette.

VI SES TIL SOMMERFESTENBestyrelsesmøde hos Karen 20-4-2010


Tilstede var Torben Karen Helge Susanne og afbud fra Rene og Dennis
   
Dennis og Elisabeth ønskes tillykke med med tvillingerne

Punkt 1

Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

Punkt 2
 Punkter til evt.
Spørgeskema ang. naboskab i landsbyen

Lokalråd i Sandved
Engen ?
    
Punkt 3
 Generalforsamling
Torben fremlægger regnskab, det kan ikke umiddelbart godkendes , da vi mangler oplysninger  
om en af posterne. Skal fremlægges til underskrift inden generalforsamling.
Torben arbejder på en beretning fra bestyrelsen
    
Dato for generalforsamling 27 maj kl 1930 på Hårslev efterskole. Bestyrelsen mødes 1830
Torben aftaler kaffe og kage med Rasmus , samt evt. pris
Valg til bestyrelsen, på valg er:
Karen, ønsker ikke genvalg
Helge, ønsker genvalg
Finn, er fraflyttet byen.
Samt 2 suppanter,1 revisor og 1 revisorsuppanter
Torben snakker med Holger om ordstyrepladsen ved generalforsamlingen.

Punkt 4 sommerfesten

Forslag til sommerfesten d. 10 juli
Der snakkes om der vil være kaffe op kage , fra kl 14 til 1530. Skrives på indbydelse til byfesten
pris 20 kr. Vi spørger Laila om lån af grillene

Punkt 5 Vinsmagning

der var 8 tilmeldinger så det måtte desværre aflyses

Punkt 6 evt.

Borgerforening i Sandved
Brev fra Næstved kommune Jannik Rauer

Næste møde ?
---------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde d 19-1-2010 hos Torben

Til stede  Torben,Rene, Karen, Helge, Susanne, Dennis

Punkt 1

 • Referat godkendt


Punkt 2: punkter til Evt.

 • Søgning ved fonde af midler til aktiviteter

 • Tisdsætning af aktiviteter så det ikke bliver oven i hinanden

 • Stenmel til petanquebaner


Punkt 3

 • Det var et godt juletræ arrangement, og det gentages i år.


Punkt 4

 • Torben har snakket med Kirsten Andersen , ang. lån af konfirmandstuen til vinsmagning og har kontaktet vinhandler.

 • Kuvertprisen er ca. 100,- kr. for 7 forskellige vine


Punkt 5

 • Drøftelse af tidspunkt for generalforsamling. Den lægges nok tidligere muligvis d.20. april på efterskolen


Punkt 6

 • Leg uden grænser før byfesten

 • Traktortræk efter byfesten


Punkt 7

 • Torben vil søge nogle fonde til det grønne areal (Engen). Bylauget vil selv stå for indkøb af drikkelse til sommerfesten.


Punkt 8

 • Næste møde er hos Karen d. 8. marts kl.  19 30
Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2009  -  i Hårslev Bylaug – hos Susanne Johansen

Dagsorden
1.   Referat fra sidste møde
2.   Punkter til evt.
3.   Ny konstituering af bestyrelsen
4.   Juletræstænding
5.   Skilte
6.   Eventuelt
7.   Næste møde

Tilstede: Helge Olsen, Finn Vilholm, Karen Jensen, Torben Løve, Susanne Johansen, Dennis
Langhoff.

Afbud fra: René Marott,


Ad 1. Referat fra sidste møde - godkendt


Ad 2. Punkter til evt.

 • efterskolen   

 • blomster til begravelser

 • nabohjælp – telefonliste

 • e-mail liste til bestyrelsen


Ad. 3. Bestyrelsens konstituering

Da Finn har annonceret, at han forlader Hårslev engang i december, skal der findes en anden
sekretær. Der var ingen, der meldte sig frivilligt. Selv mild tvang gav ingen resultat.
Sekretærposten går derfor på omgang, Det samme gør protokollen og disketten med dokumenter.

Ad 4. Juletræstænding

  Der stilles juletræ op som der plejer. Denne gang forsøges med et træ på en flåde i
gadekæret.
Træet tændes (første gang) fredag d. 27. nov. kl. 17:00, og der er efterfølgende gløgg og
æbleskiver i Torbens garage.
Der anskaffes:
-   juletræ på min. 3 m. – Finn bestiller
-   juletræsfod – Torben laver en
-   juletræslysskæde – Torben finder en
-   gløgg og æbleskiver til 20 – Finn køber
-   20 godterposer – Susanne køber
-   Skriv til byen – Finn laver skrivelse. Torben mangfoldiggør og deler ud (13. nov.).

Ad 5. Skilte – ”Legende Børn”

  De påtænkte skilte er ikke tilladte og vil blive pillet ned af kommunen.
De trafikmålinger, der for nylig har været siger at ikke mange kører for stærkt.
Sagen sættes i bero.

Ad 6. Evt.

a.   Aktiviteter sammen med efterskolen – udsat til næste år ved skolestart.
b.   Skal lavet give blomster ved begravelser? – Lavet giver ikke gaver og andre
opmærksomheder (eneste undtagelse har været afskedsgave til efterskolens forstander pga.
den store hjælp vi har fået fra skolen)
c.   nabohjælp og telefonliste for beboere – god idé som rejses på generalforsamlingen,
idet der skal gives tilsagn om fordeling af en telefonliste.
d.   e-mailliste for bestyrelsen
Formand   bylaug@haarslevlandsby.dk
     Torben   loeve@email.dk
     Susanne   plaicir@johansen.mail.dk   
     Karen   vsm@mail.dk
     Finn   finn@vilholm.dk
     Dennis   delanghoff@gmail.com
     Helge   


Ad 7. Næste møde hos Karen d. 19. januar 2010 kl. 19:30


Bestyrelsesmøde den 11. august 2009  -  i Hårslev Bylaug – hos Helge Olsen

Dagsorden
1.   Referat fra sidste møde
2.   Punkter til evt.
3.   Sommerfest i tilbageblik
4.   Leg uden grænser
5.   Skilte
6.   Vinteraktiviteter
7.   Eventuelt
8.   Næste møde

Tilstede: Helge Olsen, René Marott, Finn Vilholm, Karen Jensen, Torben Løve, Susanne Johansen


Ad 1. Referat fra sidste møde - godkendt

Ad 2. Punkter til evt.
  -     velkomstbrev til efterskolen
-   om aftaler
-   referat i opslagstavlen

Ad. 3. Sommerfesten i tilbageblik
Fremmødet var mindre end tidligere år, men tilfredsstillende
Ikke alle havde fået indbydelsen – angiveligt.
Skal senere drøfte en flytning til tidligere på sommeren. Idéen blev luftet under festen, og flere var interesseret.
Vi skal sørge for en passende belønning til Laila for ulejlighed med grill. René sørger for det.

Ad 4. ”Leg uden grænser”
Torben havde talt med Rasmus Bjørn om skolen ville være med i en sådan venskabelig kappestrid med landsbyen. De var parat og ville være interesseret i d. 12.9.
Det giver os alt for dårlig tid til at plan lægge. Torben og René går ind i et kontaktudvalg og fortsætter forhandling med skolen. En dag senere hen på efteråret foretrækkes, ellers til foråret.

Ad 5. Skilte – ”Legende Børn”
  Vi opgiver at spørge kommunen.
  Torben råder over 1 skilt og der købes yderligere 2 eller 3 skilte hos P. Lindberg.
  De sættes op på rørstander bag eksisterende byskilte i indkørselsretningen.
  Der er rundt regnet 22 børn i byen.
  Torben kontakter P. Lindberg.

Ad 6. Vinteraktiviteter
  Vinsmagning er stadig aktuel.
  Skolen har spiritusforbud, når der er elever på skolen. Og en lørdag er næppe en attraktiv dag.
  Vi skal prøve andre lokaler. Verner P. skal spørges om hans festlokale kan bruges.
  Tidspunkt foreslået engang i februar. Åbent for beboere med gæster.
  Af udbydere blev nævnt Superbrugsen
  
  Juletræet foreslås på anden placering – evt. fastgjort på en flåde i gadekæret.
Sammen med den officielle lystænding kunne arrangeres gløgg og æbleskiver enten under åben himmel eller i Torbens garage. Den tænkes der over til næste gang.

Ad 7. Eventuelt
-   Forslag om velkomstbrev til skolens nye elevhold. Modforslag: Formanden beder om at komme i morgensamling og præsenterer Bylauget og dets program.
-   Det var en klar aftale, at telte skulle sættes op om fredagen kl. 19:00. Den pludselige udskydelse til lørdag formiddag var for så vidt god nok, men blev ikke kommunikeret ud til resten af bestyrelsen. Det skaber ærgrelse.
-   Referater sættes i fremtiden i skabet.

Ad 7. Næste møde hos Susanne d. 20. oktober kl. 19:30

Bestyrelsesmøde den 9. juli 2009  -  i Hårslev Bylaug – hos Torben Løve

Dagsorden
1.   Referat fra sidste møde
2.   Punkter til evt.
3.   Aktivitetsdag i tilbageblik
4.   Sommerfest
5.   Aktiviteter efterår og vinter
6.   Eventuelt
7.   Næste møde

Tilstede: Helge Olsen, René Marott, Finn Vilholm, Karen Jensen, Torben Løve, Susanne Johansen


Ad 1. Referat fra sidste møde - godkendt

Ad 2. Punkter til evt.
  - Skilt med ”Legende børn” – ansøgning

Ad. 3. Aktivitetsdag i tilbageblik
Vi nåede det vi havde sat os for – Helge lavede bænkesættet ved vejen om søndagen. Men det var et sparsomt fremmøde.
Skal vi flytte aktivitetsdagen – evt. sammen med flytning af sommerfesten? Spørgsmålet tages op efter nytår.

Ad 4. Sommerfest 1. august
  Opsætning af telt fredag kl. 19:00
  Afhentning af borde på skolen lørdag kl. 10:00
  Salg af vin, øl mm.: Hvis Poul kan, gør vi som vi plejer. Ellers opfordres folk til at medbringe.
  Toilet er arrangeret
  Papirduge   Torben / Susanne
  Grillkul   Torben
  Grill   René / Laila
  Fadlys og tall.   Susanne
  Oprydning   Søndag kl. 10:00

Ad 5. Aktiviteter efterår og vinter
-   ”Leg uden grænser” sammen med efterskolen. Torben kontakter Rasmus Bjørn
-   Konkurrence på havetraktor. René tænker lidt på det.
-   Børnecykelkonkurrence. René tænker lidt på det.
-   Vinterarrangement med vinsmagning. I september måned eller senere. Torben brygger videre på den og taler med skolen om lån af lokale.
-   Arrangement ved tænding af juletræet. Tænkes lidt videre.

Ad 6. Eventuelt
-   Vi vil gerne have et par skilte op med ”Legende børn”. Stadsgartneren kontaktes.

Ad 7. Næste møde hos Helge d. 11. august kl. 19:30

Bestyrelsesmøde
d. 19. maj 2009


Dagsorden

 • Konstituering

 • Aktivitetsdag

 • Sommerfest

 • Evt.Tilstede:
Helge Olsen, René Marott, Finn Vilholm, Karen Jensen, Torben Løve, Susanne Johansen

1.
Formand
Torben Løve
Kasserer
René Marott
Sekretær
Finn Vilholm
Medlemmer
Helge Olsen og Karen Jensen
Suppleant
Susanne Johansen

Det blev drøftet om Dennis Langhoff kunne være suppleant, eftersom han ikke var medlem i 2008. Det kan han hvis han melder sig ind nu.

Aktivitetsdag d. 4. juli kl. 14-17


Finn indkalder!

Aktiviteter:
Rensning af petanquebaner. Torben giver dem i forvejen et pust af noget de ikke har godt af.
Maling af skab.
Torben har noget maling stående
Maling af det ene hus. Finn har noget skagensgul ståendeBord/bænkesæt.
Helge køber et par brædder.
Der skal evt. rettes træer af.
Foreningen serverer øl og vand (Poul leverer) og is (Finn køber i Aldi)

Sommerfest d. 1. august kl. 14

Vi fastholder at:
Alle tager selv kaffe og kage med.
Finn arrangerer toilet med Hyllested.
Poul arrangerer telte.
René spørger Laila om lån af grill.
Torben køber 3x10 kg grillkul.
Knud henter borde på skolen.

Evt.:

Intet

Næste møde hos Torben d. 7.juli kl. 19:30


Hårslev bylaug – Generalforsamling 12. maj 2009 på Hårslev Efterskole

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.

 • Valg af referent.

 • Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

 • Forelæggelse af regnskab og god kendelse heraf.

 • Forslag til budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

 • Valg til bestyrelsen.  

 • Valg af 2 suppleanter for 1 år .     

 • Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år.

 • Indkommende forslag.

 • Eventuelt.


Referat:

ad 1: Holger Lænkholm blev valgt til dirigent
ad 2: Marie Louise Jessen blev trods fravær valgt til referent – men ved stadig fravær blev hvervet overtaget af Finn Vilholm
ad 3: se bilag, formandsberetning. Der var ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt. Der var dog en forsigtig forespørgsel om, hvorvidt tidspunkt for sommerfest kunne rykkes enten frem eller ud i tid. Der var dog overvejende stemning for at fastholde 1. lørdag i august. Der var ingen indvendinger mod at udelade loppemarked før sommerfesten.
ad 4: Regnsklabsaflæggelse ved kasserer. Regnskabet godkendt og bestyrelsen meddelt descharge.
ad 5: Bestyrelsen bebudede uændret aktivitetsniveau i 2009 og fastholdelse af kontingent på 50 kr. pr. person og 100 kr. pr. familie.
ad 6: Bestyrelsen indstillede Rene Marott og Torben Løve til valg til bestyrelsen, Valgt.
ad 7: Bestyrelsen indstillede Susanne Johansen og Dennis Langhoff til valg som suppleanter. Valgt.
ad 8: Bestyrelsen indstillede Hans Kristian Dalgaard og Vagn Madsen til valg som revisor hhv. revisorsuppleant. Valgt.
ad 9: Bestyrelsen foreslog en hundelortekampagne med en gratis uddeling at en rulle hundeposer til hundeejere i landsbyen med anmodning om at bruge dem. Vedtaget og straks iværksat.
ad 10:  Diskussion under evt. om hvordan man forholder sig til ”naturstien” og det grove overgreb på jernbanen.
Overvejende stemning for at sommerfestdeltagere selv medbringer egen kaffe og kage.
Fastsættelse af aktivitetsdag på Engen lørdag 4. juli kl. 14.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 21. Der var et fremmøde på 14.

Bestyrelsesmøde den 22. april 2009

Dagsorden
Godkendelse af referatmed punkter

Tilstede: Finn, Karen, Knud, Poul, Sanne, Marie Louise
Fraværende: Helge

Referatet fra den 10. marts 2009 godkendes.

Generalforsamling bliver som vanligt afholdt på Hårslev Efterskole kl. 19.30 den 12. maj

Punkter til dagsorden:
Beretning fra formandenæggelse af regnskab– ingen planlagt udgifter udover sommerfestenættelse af kontingent valg til bestyrelse – Poul, Knud, Sanne og Marie Louise ønsker ikke genvalg. forslag. Der er kommet et forslag om at uddele hundelort poser til generalforsamlingen, da mange oplever efterladenskaber som et problem.

Sommerfesten fastsættes til den 1. august 2009. Kaffen gives af skolen, men man kommer selv med kage. Toiletvognen forespørger Finn om vi kan låne af Hyllested og står samtidig for at spørge skolen om vi kan låne borde som vanligt. Telte står Poul for og Laila spørges om lån af grill. Der skal indkøbes grillkul.

Der er ikke yderligere projekter på engen end dem der kom frem på sidste bestyrelsesmøde. Dog forespørges Helge, om han evt. vil stå for at slå et bræt på en af bord-bænkesættende da det er farligt at sidde på.

Evt.

Finn indkalder til konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


Bestyrelsesmøde den 10. marts 2009


Dagsorden:


 • Godkendelse af referat

 • Regnskab

 • Generalforsamling

 • Sommerfest

 • Engen

 • Henvendelse fra Sandved

 • Evt.Tilstede: Finn, Karen, Knud, Poul, Sanne, Marie Louise
Fraværende: Helge

Referatet fra den 2. oktober 2008 godkendes.

Indtægterne for regnskabsåret rækker ikke helt til at dække udgifterne, men da der er overskud på kontoen til at dække er det ikke et problem. Se desuden regnskab.

Generalforsamlingen fastsættes til at være den 12. maj kl. 19.30.
Finn forhører sig ang. lokale om vi må benytte Hårslev skoles som vi plejer, samt for at skrive og organisere runddeling af indkaldelsen.
Poul står for at komme med øl og vand.
På valg er Knud, Poul, Sanne og Marie Louise

Det foreslås at afholde årets sommerfest den 1. august 2009 – endnu ikke fast.
Der er kommet tilbagemeldinger fra sidste års sommerfest at der er et ønske om at få genindført kaffe og kage som bestyrelsen stå for at arrangerer – dette besluttes.
Desuden besluttes det at afvikle loppemarkedet pga. for få tilmeldinger.

Årets projekt på engen er at få luget og rettet kanter af på banerne.

Sandved Erhverv og Borgerforening er kommet med en forespørgsel om vi vil stille med en repræsentant for Hårslev til et nyt Lokalråd for 4262 området. Det besluttet da ingen i selve bestyrelsen ønsker deltagelse at Finn spørger Jørgen Dalgaard om han kunne have lyst.

Evt.

Dato for næste møde er d. 23. april 2009 hos Finn kl. 19.30.Bestyrelsesmøde med konstituering den 12. juni 2008.
Tilstede: Finn, Knud, Helge, Karen, Sanne og Marie Louise.Fraværende: Poul.

Dagsorden:
1. Konstituering af medlemmer.
2. Aktivitetsdag den 5. juli.
3. Sommerfest den 2. august.
4. Evt.

Referat: Finn – formand
Sanne – kasserer
Marie Louise – sekretær
Poul og Knud – suppleant
Karen og Helge – bestyrelsesmedlemmer

Planen er som hidtil.
Knud står for, at der bliver målt op til fliser inden den 16. juni.
Helge kontakter sin bror Michael ang. udgravning, hvorefter Kristian (Bendslevvej 39) kontaktes ang. afhentning af grus.
Helge står desuden for materialer til legehus.
Sanne køber is til børnene.
Poul står for øl og vand.Poul samler telte sammen.
Finn kontakter Lijla ang. telte, Hyllested ang. toiletvogn og skolen ang. stole og borde.
Knud forhører sig hos trælasten i Fuglebjerg om de vil sponsorere grillkul igen i år.
Poul forslår at der i forbindelse med loppemarkedet bliver sat skilte op i Sandved mm, samt at der skal være tilmelding til loppemarkedet. Dette taget op bestyrelsesmødet vi holder senere på sommeren.
Desuden forslås det at folk selv medbringer kaffe og kage og at vi så ikke tager 20 kr. pr. tilmelding. Forslaget tages også op på næste bestyrelsesmøde.
Evt.Næste bestyrelsesmøde er den 22. juli 2008, kl. 19.30 hos Finn.

Generalforsamling den 28. maj 2008

Dagorden:
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsen beretter og godkendelse heraf.
Forelæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
Forslag til budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
Orientering om kontingentopkrævninger, samt medlemskabs gyldighed på årets generalforsamling.
Diskussion om evt. flytning af tidspunkt for generalforsamlingen til marts.
”Hvad vil vi med landsbylauget”, generel drøftelse.
Vedtægtsændringer vedr. § 1 og 2, formål, §3 og 4, medlemmer, (evt. §5, generalforsamling) og §6, stemmeret.
Valg til bestyrelsen: Verner Petersen er på valg og ønsker ikke genvalg, Helge Olsen og Finn Vilholm er på valg og ønsker begge genvalg.
Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Valg af revisor og revisor suppleant for 1 år.
Indkomne forslag: forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 14. maj 2008.
Evt.
Referat:
Holger Lænkholm – dirigent, konstaterede af generalforsamlingen er indvarslet rettidigt.
Kirsten Garde Nielsen.
Beretningen blev godkendt. se bilag I
Regnskab godkendt, se bilag II.
Kontingent uændret, 50 og 100 kr.
Der henvises til punkt 8.
Se bilag III.
Forsamlingen tog bestyrelsens oplæg til efterretning.Bestyrelsen sender et brev til kommunen.
Vedtægtsændringer vedtages.
Nyvalg: Karen Jensen
Genvalg: Helge Olsen og Finn Vilholm.
Genvalg.
Genvalg.
Byfest den 2. august med loppemarked.
Formanden orienterede ang. forskellige tiltag fra kommunen.
Evt.

Bestyrelsesmøde den 23. april 2008
Dagsorden: Godkendelse af referat
Fastsættelse af dato for generalforsamlingen
Punkter til dagsordenen til generalforsamlingen samt forslag til vedtægtsændringer
Dato for sommerfesten
Engen
Evt.
Tilstede: Finn, Helge, Knud, Susanne, Marie Louise
Fraværende: Verner, Poul1. Referatet fra d. 23. januar 2008 godkendes.2. Vi fastholder, at datoen for generalforsamlingen bliver d. 28. maj 2008 kl. 19.30. Finn kontakter skolen ang. lokaler og kaffe og står desuden for at udarbejde indkaldelsen til generalforsamlingen, hvorefter hele bestyrelsen står for uddeling.3. Punkter til dagsordenen på generalforsamlingen:
a) Beretning for året der er gået
b) Valg af dirigent
c) Valg af referent
d) Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
e) Forslag til budget til det kommende år og fastsættelse af kontingent
f) Oplæg om Bylaugets fremtid med efterfølgende diskussion
g) Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer:
Kontingentopkrævninger bliver i fremtiden til generalforsamlingen og sommerfesten, hvoraf sidstnævnte bliver sidste frist for tilmelding. Samtidig foreslås det, at man i fremtiden har medlemskab til og med det kommende års generalforsamling.
Gennemgang af vedtægter og forslag til vedtægtsændringer, se desuden referat fra d. 24. oktober 2007.
h) Afholdelse af generalforsamlingen – bestyrelsens holdning er, at vi fortsætter med at afholde denne for os selv i maj måned.
i) Valg af kandidater til bestyrelsen. Finn, Helge og Verner samt de to suppleanter Knud og Poul er på valg. Finn ønsker genvalg, Helge ligeså. Finn kontakter Verner for at høre hans holdning. Ligeså kontaktes Poul. Knud ønsker også genvalg.
j) Bestyrelsen informerer ang. aktivitetsdag på Engen d. 5. juli 2008 kl. 14-17.4. Dato for sommerfesten bliver d. 2. august 2008. I bestyrelsen har vi vedtaget, at der igen i år bliver afholdt loppemarked om formiddagen.
5. Engen – legepladsen. Inden d. 5. juli skal der markeres og graves ud til fliser, og legehustaget på det ene legehus skal laves. På aktivitetsdagen skal der lægges fliser, lægges rygning på det anden legehus, males vindskeder på legehus, og der skal sættes et håndtag på den ene legehusdør.
6. Evt. I bestyrelsen har vi snakket om muligheden for at opstille et gyngestativ på engen. Finn kontakter Næstved Kommune for at høre om muligheden herfor – også i forhold til forsikring hvis der skulle ske noget.
Dato for næste møde er d. 28. maj 2008 kl. 19.00 – en halv time før generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde den 23. januar 2008 Dagsorden: Godkendelse af referat
Generalforsamling
LAG – Lokal AktionsGruppe
Kontingentopkrævninger og medlemskabByfest – datoF
orespørgsel ang. Hårslevs forhistorie
Engen
Regnskabsforelæggelse
Evt.
Tilstede: Finn, Helge, Knud, Poul, Susanne, Marie Louise
Fraværende: Verner1. Referatet fra den 24. oktober 2007 godkendes.2. Generalforsamlingen – det fastholdes at holde generalforsamlingen, som vi plejer, i maj og først dér tage op til afstemning, om den skal flyttes til marts, så den holdes samme dag som Vandværkets generalforsamling.
3. LAG – Lokal Aktions Gruppe:
Der skal den 6. februar afholdes generalforsamling for en kommende LAG i Næstved Kommune. Bestyrelsen har besluttet ikke at deltage, men følge udviklingen og se på, hvilken betydning det evt. kan have på Hårslev Bylaug.4. Regnskabsåret for 2007 er gjort op. De fleste medlemmer i 2007 valgte at betale til sommerfesten, og vi kan derfor i bestyrelsen se et problem i, at man ved den kommende generalforsamling i maj næsten ingen medlemmer har, og at man kun har stemmeret, hvis man er medlem. Derfor har vi i bestyrelsen vedtaget, at medlemskabet i fremtiden gælder til og med det kommende års generalforsamling.
Desuden vil dem, der ønsker at være medlemmer, at Bylauget opfordres til at betale kontingent til enten generalforsamlingen og sommerfesten, og at deadline for medlemskab af Hårslev Bylaug vil for fremtiden være til sommerfesten.5. Dato for sommerfesten foreslås at være den 2. august, Finn afstemmer med Hyllested.6. Der har gennem hjemmesiden været en forespørgsel ang. Hårslevs forhistorie, der henvises til Lokalhistorisk arkiv.7. Vi vil se på at få den gamle stamme væk fra Engen, da den er rådden og til fare for børn og pilfingre. Desuden vil Helge se på tagene på legehusene, da de godt kunne trænge til lidt tæt tag. Projekterne vil der blive orienteret om på generalforsamlingen til maj (træ, fliser).8. Regnskabsfremlæggelse ved Susanne. Regnskabsåret er gjort op, og der er et overskud på 1821,85 kr., som vil blive overført til konto i banken.9. Evt.Dato for næste møde er d. 23. april 2008 hos Helge kl. 19.30.Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2007 Dagsorden: VedtægterEngenJuletræOpkrævningerEvt.Tilstede: Finn, Helge, Knud, Poul, Susanne, Verner, Marie LouiseFraværende: ingen1. Forslag til ændringer at vedtægter:· Foreningens formål ændres til: Foreningens formål er at fremme det sociale liv for medlemmerne jf. §3. Samt sikre at engen fortsat kan benyttes af medlemmerne.· §3 Bendslevvej udvides til 1-41. Og foreningens bestyrelse afgør… fjernes.· §4 Udmeldelse…. Fjernes· §5 Generalforsamlingen flyttes til marts, så det er samme dag som vandværkets generalforsamling.Ændringer af vedtægter kan først vedtages ved en generalforsamling, og ved at det foreslås, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, når vandværket holder generalforsamling.2. Engen:· Helges bror vil gerne grave ud til borde-bænkepladser for 500 kr.· Næstved Kommune har sagt nej til at ville lægge fliser, efter der er gravet.· Det er besluttet, hvor de to af bordebænkepladser skal være. Knud og Poul står for at udvælge det sidste sted.· Hvornår og hvem, der skal hjælpe med at lægge fliser, tages op på den ekstraordinære generalforsamling.3. Juletræ:· Der indkøbes et juletræ til engen, og Verner står for at sætte lyskæde på dette.4. Opkrævninger:· Finn har endnu et par opkrævninger til gode, men fortsætter indtil næste bestyrelsesmøde.5. Evt.:· Gennemgang af indgået post.· Det forslås at formålet med bylauget tages op til næste generalforsamling – hvad ønsker medlemmerne, der skal ske i fremtiden?Dato for næste møde er hos Knudd. 23. januar 2008 kl. 19.30.Bestyrelsesmøde den 5. september 2007 Dagsorden: Årsfest/sommerfestKontingentbetalingLegepladsJulehilsen til kagebagerne mmGeneralforsamlingEvt.Tilstede: Finn, Helge, Knud, Poul, Susanne, Marie LouiseFraværende: Verner1. Sommerfesten gik godt. Hurtig optælling giver et antal på cirka 55 deltagere.Dog er det et problem, at det er de samme som skal lave alle forberedelserne til sommerfesten – hvad gør vi ved det? Der kom ingen forslag, men det vil blive taget op løbende.Desuden er det blevet forslået, at sommerfesten flyttes fra lørdag i uge 30 til lørdag i uge 31, pga. at det flere gange er faldet sammen med bl.a. Grøn Koncert. Finn finder ud af, om det i så fald kommer til at falde sammen med andre lokale arrangementer, og om det passer med, at vi fortsat kan låne toiletvognen.2. Det har i år været muligt at betale kontingent til Hårslev Bylaug til sommerfesten, der er i alt blevet indbetalt 2000 kr. Vi har gennemgået, hvem der har indbetalt sidst år, og de, der ikke har betalt i år, vil få et besøg for at høre, om de ønsker at betale kontingent igen i år.3. Vi skal have lagt fliser til borde-bænkepladser i alt tre steder. Helge vil høre sin bror, Michael Olsen, om han vil grave op til dette, så de kan komme ned i niveau, og så vi kan få lavet et fast underlag. Finn vil herefter høre Næstved Kommune om de vil lægge fliserne, da de er meget tunge og ingen har værktøjet til dette.4. Det er blevet besluttet, at der i december vil blive sendt en julehilsen til dem, som har bagt kage til sommerfesten – i alt fire personer: Sanne (Bendslevvej 13), Birthe (Bendslevvej 9), Lisbeth (Bendslevvej 11) og Magda (Hårslevvej 25). Samt til Laila (Bendslevvej 5) for lån af grill.5. Næste generalforsamling i Hårslev Bylaug vil blive holdt samtidig med generalforsamlingen for Hårslev Vandværk.6. De seneste år har regnskabsåret gået fra maj til maj, men da der står i vores vedtægter, at de skal følge kalenderåret, vil dette i fremtiden blive ændret.Nyt punkt for næste bestyrelsesmøde vil være at gennemgå vedtægterne.Vi har talt, om det i fremtiden vil være muligt at indbetale kontingent via netbank. Dette er ikke vedtaget, men vil blive taget op igen på næste bestyrelsesmøde.Dato for næste møde bliver onsdag den 25. oktober kl. 19.30 hos Marie Louise, Bendslevvej 39.Referat fra bylaugsmødet d. 11. april 2007 Tilstede: Torben, Finn, Verner, PernilleAfbud: Jesper, PoulDagsorden:GeneralforsamlingHegn på engenSommerfestInvitation fra borgerforeningen i SandvedGennemgang af punkter fra sidstTil generalforsamlingen d.23. maj har vi ændringsforslag til vedtægter, som vedrører at vi slår vores og vandværkets sammen, sådan at det bliver i marts generalforsamlingen finder sted. Pernille har taget kontakt til Ove ang. lokale, men har ikke fået noget svar, så hun prøver igen. Pernille tager kontakt til Kirsten Garde og Hans Kristian ang. revisorsuppleant, og revisor, samt prøver at finde en dirigent. Vi gennem gik punkter fra generalforsamlingen sidste år. Hvad har vi nået – petanquebaner, malet legehus, juletræ, hegn på legeplads sat op.Helge får sat hegnet op at stå en aften evt. med naboers hjælp. Er sket!Loppemarked kl. 10.00 – 12.00 lørdag d. 28. juli. Der er borde og telte til dem som har en stand. Vi sætter annonce i lokalavisen 14 dage før, hvor man kan benytte vores mailadresse.Det er også børneloppemarked denne dag. Verner undersøger om harmonikagruppen ”Broby gammelskole” vil komme og underholde til sommerfesten.Sandved borgerforening har henvendt sig til Jannie vores tidligere formand, for at høre, om vi vil gå sammen med dem. Hun har givet dem Finns nummer, men de har ikke henvendt sig endnu. Hvis de gør, vil vi sige nej.5. Gennemgået.Referent: Pernille Dalgaard Referat fra bylaugsmødet d. 10. januar 2007 Tilstede: Verner, Poul, Finn, Helge og Pernille.Fraværende: Jesper og Torben.1a. Opkrævning1b. nye medlemmer2. Juletræ3. Sommerfest4. Generalforsamling5. Evt.1a: Kassereren skylder Helge penge. Helge tager selv kontakt til kassereren.1b: Hårslevvej 18 – 19 og 21 ønsker ikke medlemskab. Vi har ikke været rundt til de sidste endnu.2: Vi siger tak til juletræskomiteen, som har sat træet op, og sørget for lys på det. Det skal gøres igen i år.3: Vi vil i år afholde sommerfest lørdag d. 28. juli, og vil som noget nyt have loppemarked inden selve festen. Man skal selv sørge for loppe effekter, og også selv rydde op efter sig. Det vil både være for børn og voksne. Poul undersøger hvordan vi annoncere i avisen.Vi blev enige om at vi i år ikke ville have til meldinger, men dækker op til 50 voksne + børn. Pernille kontakter Ove ang. borde til sommerfesten.4: Generalforsamling vil blive onsdag d. 23. maj kl. 19.30. Vi håber at kunne låne lokale på Hårslev efterskole. Pernille tager kontakt til Ove om dette.5: Finn har modtaget materiale fra kommunen om bevaringsvejledning af huse i Fuglebjerg kommune. Denne vejledning vil vi prøve at få lagt på hjemmesiden. Finn tager kontakt til Jan. Finn haver også et eksemplar hvis nogen skulle have interesse i at læse den. Vi vil tage den med til Generalforsamlingen.Næste møde er onsdag d. 11. april kl. 19.30 hos Pernille.Referat fra bylaugsmødet d. 4. oktober 2006 Kontingentopkrævninger: Finn, Torben og Pernille var ude og gå rundt på Bendslevvej, Husmandsvej, Hårslevvej og Ting Jellingevej. Det gav gode resultater at gå fra dør til dør, og der hvor der ikke var nogle hjemme, går vi forbi igen i nær fremtid.Jesper sender en medlemsliste rundt.Legeplads: Til en start vil vi se at få bjerget de fliser, vi har fået tilbudt fra Bendslevvej 4. Behovet er ca. en pallefuld. Torben vil gøre en indsats. Alt andet arbejde på og med legepladsen udskydes til foråret.Julearrangementer: Ideen om et arrangement med kirken og skolen udskydes til påsken.MEN der sættes et juletræ op på legepladsen. Verner og Jesper sørger for at hente træet og sætte det op og hænge en lyskæde på.Træet er sat op så det kan tændes d.1. december.Der indkaldes ikke til en begivenhed om tænding af juletræet. Det sker bare, og så må vi afvente og se reaktionerne.Film: Verner vil gerne vise film i sit filmstudio. Han indkalder selv ved at sætte seddel op på opslagstavlen og maile rundt til bestyrelsesmedlemmerne (og andre, der har meldt sig som interesserede)Næste møde: Holdes en onsdag i januar hos Helge. Finn indkalder efter aftale med Helge.Referat fra bylaugsmøde d. 9.8.06.Fremmøde: Verner Pedersen, Poul Simonsen, Helge Olsen, Torben Løve, Finn Vilholm.Afbud fra: Pernille Dalgaard og Jesper Neigaard.Referent: Finn Vilholm. Byfest: Overskud fra salg af drikkevarer var på 550 kr. Det deles ligeligt mellem Poul og foreningen. Poul aflægger regnskab over for kassereren. Der havde skønsmæssigt været 40 voksne + børn som deltagere i festen.Kontingentopkrævning: En af lørdagene d.19.8. eller d. 26.8. går bestyrelsen ud og opkræver kontingent fra medlemmer (som ikke betalte ved festen) og forsøger at hverve flere medlemmer. Ved samme lejlighed udstrækker vi vores dækningsområde til klyngen af huse nede ved Fyrendalsskoven på Hårslevvej samt husene ud af Bendslevvej lige før Bendslev. Torben aftaler med Jesper, hvilken af de 2 lørdage han kan deltage og melder tilbage. Jesper udskriver medlemslister til lejligheden. I skrivende stund ved vi at det bliver lørdag d.26.8.Legepladsen: Der er som besluttet forrige møde anlagt 2 petanquebaner. Udgifterne anløber omtrentlig 5000 kr. inkl. Moms.Opslagstavlen: Verner tilbød og blev valgt til at vedligeholde indholdet på tavlen.Gæster til festen: Drøftelse af at beboere inviterer gæster med til festen. Det er OK, så længe det ikke tager overhånd. Der skal stadig være overtal af beboere. Der foretages ikke yderligere.Uanmeldte festdeltagere: Det er praktisk at fastholde tilmeldinger til festen. Men det må ikke være udelukkelsesgrund at komme uanmeldt. Der foretages ikke yderligere.Forslag om julearrangement for børn og andre i kombination med kirken og med efterskolen. Finn spørger om præsten er interesseret og Torben spørger om skolen er interesseret. Verner foreslog opstilling af juletræ med lys på legepladsen. Til senere beslutning.Udflugter: Forslag om fisketur på Storebælt (mod betaling). Der blev rejst massiv tvivl om det kunne samle tilstrækkelig tilslutning. Spørgsmålet er også om det er i fuld overensstemmelse med bylaugets opgaver at afholde arrangementer uden for det lokale område. Til senere beslutning.

 
Back to content | Back to main menu