Vedtægter - Hårslev Landsby og Bylaug

Go to content

Main menu:

Bylaug
Vedtægter for Hårslev Bylaug


Formål

§ 1
Foreningen er en interessegruppe for beboere i Hårslev landsby, Næstved kommune, som skal arbejde til gavn for trivselen i landsbyen, herunder at sikre at det grønne fællesareal ved gadekæret på Bendslevvej kan benyttes til landsbyens fælles bedste.

§ 2
Foreningen er uafhængig af partipolitik.

Medlemmer

§ 3
Som medlemmer af foreningen kan optages brugere af Hårslev vandværk og grundejere på Husmandsvej, Ting Jellingevej 1-15A & 2-12, Hårslevvej 5-39 & 8-30, Bendslevvej 1- 41 & 2-12, Appelsbjergvej 3-15.§ 4I tilfælde af ejendomssalg, flytning eller udmeldelse ophører medlemskabet uden refusion fra foreningens side.

Generalforsamling

§ 5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned i Hårslev med flg. dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
4. Forelæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
5. Forslag til budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen for 2 år:I lige år vælges 3 medlemmer.I ulige år vælges 2 medlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem.

Forslag til behandling på generalforsamlingen kan af medlemmer indleveres til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
Er der indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret


§ 6
Ethvert medlem har på generalforsamlingen en stemme. For at kunne stemme på generalforsamlingen, skal man have betalt kontingent for det foregående år eller for det indeværende år senest umiddelbart inden generalforsamlingen

Afgørelser


§ 7
Alle beslutninger bortset fra de i § 15og § 16 angivne træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.Ekstraordinær generalforsamling.
§ 8
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 10 medlemmer skriftligt med angivelse af emner, der ønskes behandlet, over for bestyrelsen anmoder herom.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel til medlemmerne med angivelse af emnet, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen

§ 9
Bestyrelsen består af 5 personer, der skal være medlemmer af foreningen. Valgene sker i.h.t. § 5. Genvalg kan finde sted.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.Bestyrelsen kan om fornødent antage forretningsfører, teknisk og juridisk medhjælp.

§ 11
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold udadtil og overfor offentlige myndigheder. Indadtil administrerer bestyrelsen foreningens forhold i overensstemmelse med dens formål og dens vedtægter.I anliggender, hvor foreningen har fælles interesser med andre foreninger, er bestyrelsen bemyndiget til at samarbejde med disse foreningers bestyrelser. Bestyrelsen er bemyndiget til at deltage i afholdelse af udgifter med en efter foreningens medlemstal proportional del.

§ 12
Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder.

§ 13
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Regnskab

§ 14
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
§ 15
Ændring af vedtægterne kan kun ske ved at 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling beslutter ændringerne.Foreningens nedlæggelse m.v.
§ 16
Beslutning om foreningens nedlæggelse kan alene ske på en dertil særligt indkaldt generalforsamling, hvor mindst 2/3, af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er generalforsamlingen i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling inden en måned. Nedlæggelse af foreningen træffes da med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Besluttes det at nedlægge foreningen, træffer generalforsamlingen med almindelig stemmeflerhed beslutning om foreningens formue.¤¤¤¤
Således ændret og vedtaget på generalforsamling, afholdt på Hårslev Efterskole d. 28. Maj 2008.

(sign.)
Holger Lænkholm
Dirigent

 
Back to content | Back to main menu