Referat - Hårslev Landsby og Bylaug

Go to content

Main menu:

Bylaug

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Gamle referater finder du hér

Referat generalforsamling
tirsdag den 26 marts 2013 i Hårslev bylaug.

Dagsorden:

1. Holger Lænkholm blev valgt som dirigent og fik forsamlingens accept til at fortsætte og han erklærede hermed generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

2. Referant blev René Marott.

3. Formandens og bestyrelsens beretning:
Bestyrelsen syntes stadigvæk at der er stor tilslutning til de 3 arrangmenter der er årligt nemlig , sommerfest, fodboldkampen samt juletræstændingen.

Teltet der er indkøbt fungerer fint , men kan ikke stå i længere tid uden at blive slidt.

Formanden oplyser at betyrelsesarejdet kører meget på rutinen og at der ikke afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder, vigtige spørgsmål tages op på generalfrosamlingen.

De møder der er, afholdes kun i forbindelse med afholdelse af div. arr.
Deraf ingen referater. Beretningen er godkendt.

4. Regnskabet blev godkendt med følgende kommentarer: Revisor gjorde opmærksom på 2 manglende bilag og flere sammenblandet bilag med private indkøb. (bestyrelsen tager dette til efterretning).

Formanden og kasseren udtaler at indtægterne er mindre da det ses at kontigent kun bliver betalt via medlemmers deltagelse til generalforsamlingen eller sommerfesten.

5. Budgettet godkendt.

6. Valg til bestyrelsen.
Dennis langhoff blev genvalgt
René Marott ønskede ikke genvalg.

7. Valg af suppleanter.
Claus Hansen blev genvalgt
René Marott blev valgt

8. Det blev til genvalg af revisor ( Vagn )

9. Indkommende Forslag.
Anskaffelse af grill fandt ikke flertal ved generalforsamlingen.

10. Evt.
Indkøb af fodboldtrøjer er ikke foretaget grundet manglende indkommende forslag til Logo.
Logo-Konkurrencen besluttes at køre indtil sommerfesten og præsten foreslog at inddrage de unge på efterskolen i udarbejdelsen af et Logo.

Medlemskab af en større landsbyforening er et punkt fra sidste generalforsamling, formanden har undersøgt nærmere og fremlagde ideen om at bylauget gennem Lokalråd 4262 havde medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd, som også virkede som det bedste sted at
søge medlemskab.

Dato for sommerfest er 6 Juli.

Dræning af engen skulle måske undersøges nærmere , få et konkret forslag og så arbejde videre med alternative finanserings muligheder.

Nyhedsbrev og indbydelser vil ikke blive husstandsomdelt mere, medmindre man personligt til bestyrelsen henvender sig angående dette.

Landdistrikternes fællesråd inviterer til temadag i ringsted den 20 april.
Emnet er de frivillige kræfter på landet. René og Anders deltager
Generalforsamling 28/2-2012

Dagsorden


1 Valg af dirigent

2 Valg af referat

3 Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf

4 Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf

5 Forslag til Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

6 Valg til bestyrelsen for 2 år
  På valg er:
- Dennis Lønbro
- Helge Olsen
- Anders Hybschmann

7 Valg af 2 suppleanter for 1 år
  På valg er:
- Torben Løve
- Claus Hansen

8 Valg af revisor og revisorsupplant  for 1 år.

9 Indkommende forslag
  Indkøb af fodbolstrøjer. (Hårslev landsby t-shirts) (Formanden)

10 Evt
  Dato for sommerfest (lørdag d.  juni)
  Leg uden grænser
  Lokalråd  4262
  Medlemskab af større landsby forening
  Nyhedsbrev/Nyhedsmail
  Indkøb af telt
Generalforsamling
Hårslev bylaug 5. maj 2011


Dagsorden:

1.   Valg af dirigent
2.   Valg af referent
3.   Valg af Stemmetæller
4.   Formandens beretning
5.   Aflæggelse af regnskab 2010 samt fremlæggelse af budget 2011
6.   Valg af bestyrelse
7.   Indkommende forslag
8.   Evt.1. Valg af dirigent

Dirigent: Kurt


2. Valg af referent

Referent: Dennis Lønbro


3. Valg af Stemmetæller

Stemmetæller: Holger


4. Formandens beretning

Sommer festen forløb godt og der var god tilslutning selv om datoen var rykket. Besparelsen på toilettet (750 kr.) gav ingen problemer. Der var overskud på øl og vand for første gang.
Juletrætændingen Var der ligeledes god tilslutning til.
Engudvalg mangler nogle ildsjæle for at komme i gang!

I forbindelse med formandens beretning blev byens juletræ diskuteret i god ånd.


Efter afstemning kom vi frem til følgende resultat:

Juletræet skal flyttes fra gadekæret
For: 13
Imod: 6
Blank: 2

 
Den nye bestyrelse bestemmer hvor det nye juletræ skal plantes. Købet af træet vil først blive foretaget til efteråret.


5. Aflæggelse af regnskab 2010 samt fremlæggelse af budget 2011

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.
For: 21
Imod: 0
Blank: 06.Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Dennis Langhoff: Valgt til bestyrelsen

  • René Marott: Genvalgt

  • Supplanter:

  • Torben Løve: Valgt


Bestyrelsen bemyndiges af generalforsamlingen til selv af finde en supplant mere.


7. Indkommende forslag

Forslag om at ændre vedtægterne

således at generalforsamlingen fremover vil blive afholdt inden udgangen af februar måned.


For: 21
Imod: 0
Blank: 0


Forslag om at indmelde bylauget i en paraplyforening for landsbyer.

For: 21
Imod: 0
Blank: 08. Evt.

Vandafledning.
Som landet ligger nu er det sådan at nogle hustande bliver opkrævet for både vand afledning og tømning af trikstank. Dette er ulovligt men kommunen undskylder med at man så ikke skal betale for tilslutning til offentlig kloak når der kommer sådan en til byen.

Ydermere er det sådan at efterskolen er i fuld gang med at undersøge mulighederne for et pilerensningsanlæg.

René og forstanderen Rasmus på efterskolen arbejder videre med sagen og når der bliver en afklaring, indkalder bylauget til borgermøde.


Omkring fibernet
har Rene forhørt sig hos SEAS-NVE om det er en mulighed, og de har foreløbig sagt at det er det ikke. Kundegrundlaget herude for at smalt til at det bliver rentabelt for dem at lægge fibernet i jorden. Der er dog den mulighed at man kan gå ind på SEAS-NVE´ s hjemmeside og tilkendegive at men er interesseret i Fibernet. På den måde kan SEAS-NVE se at det er grundlag for at nedgrave kablerne.

René fortæller om ”Kend din nabo” projektet
som Dennis Lønbro og René skal til info møde omkring d. 19 maj 2011

Der ønskes nyt stenmel på patanquebanen. Bestyrelsen sørger for at det bliver bragt i orden.


 

 
Back to content | Back to main menu